Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στις Κυκλάδες στον τομέα του περιβάλλοντος

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, στον τομέα του Περιβάλλοντος, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στις Κυκλάδες στον τομέα του περιβάλλοντος

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΕ πρόκειται να υλοποιήσει ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων στις Κυκλάδες, στον τομέα του Περιβάλλοντος, μέσω ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ και ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (e-learning)

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ή εποχικά εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Για κάθε ωφελούμενο, προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τμήματα

1. Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες – 80 ΩΡΕΣ

2. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων – 80 ΩΡΕΣ

Υποβολή αιτήσεων έως 29/10/2020

Δικαιολογητικά συμμετοχής που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση έως 29/10/2020 στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
  • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
  • Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. ii. ο Α.Μ.Κ.Α iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
  • Αντίγραφο πτυχίου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο τουλάχιστον Β2
  • Αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, σε συναφές αντικείμενο με αυτό της κατάρτισης
  • Αντίγραφα βεβαιώσεων από δύο ταχύρρυθμα σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης
  • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση (πχ. Βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή αντίγραφο ΑΠΔ κλπ)

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα , η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
  • Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
  • Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή: Βεβαίωση αναστολής της επιχείρησης, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζομένου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ

  • Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται από το www.efka.gov.gr , στο μενού ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, υπομενού Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους / Βεβαίωση για ΑΣΕΠ και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία / Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και ΑΜΚΑ
  • Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα εκδίδεται από την ιστοσελίδα www.gov.gr και θα απευθύνεται στην Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
  • Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού με εμφανή τον IBAN, του οποίου θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο ΚΕΚ ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, ΣΥΡΟΣ ΤΗΛ: 22810-82302 E-MAIL: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Κυκλάδες: Το σκάφος του Λιμεναρχείου Σύρου σώζει νεογνό 19 ημερών