Σύρος: Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΕΤΟΥΣ 2020

Ανακοινώνεται ότι, την 12-06-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γραφείων της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την ίδια ημέρα και ώρα 14:00, στον λιμένα Ερμούπολης έναντι Λιμεναρχείου Σύρου, θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β’ 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στα Γραφεία της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, Επαμ.Παπαδάμ 02, Ερμούπολη Σύρου μέχρι και την 08-06-2020, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

loading...