Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση την απόφαση της υπ’ αριθ. 6/22.03.2019 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (θέμα 5.5.) προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα κατάλληλου κτιρίου, ή κτιρίων, που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου, κυρίως σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κλπ. και η αγορά τους θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-20.

Το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να αποτελείται από ένα ή δύο  αυτοτελή κτίρια. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα κτίρια, των οποίων τα μεγέθη αθροιζόμενα ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όταν αυτά βρίσκονται εντός του ιδίου ή διαδοχικών οικοπέδων.

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί σε έρευνα αγοράς και δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απέναντι στους ενδιαφερόμενους.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ή αποστείλει, έως την Παρασκευή, 5/6/2020, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου, (οδός Κωνσταντινουπόλεως 1, Τ.Κ. 84 100) σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη κας Γουρνέλου Ελένη (τηλ. Επικοινωνίας : 22810-97002) ή υποβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 τα παρακάτω στοιχεία :

  1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.
  2. Περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και επικαιροποιημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση πολιτικού μηχανικού ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

  • να είναι εντός των ορίων της πόλεως Ερμούπολης και κατά το δυνατόν, σε κοντινή απόσταση, ή/και με εύκολη πρόσβαση, από και της τα κτίρια του Ιδρύματος.
  • να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 600 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ. (± 10%) ώστε να καλύπτει της ανάγκες στέγασης αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων του πανεπιστημίου με προτεραιότητα μια ενιαία αίθουσα αμφιθεάτρου τουλάχιστο 200 ατόμων, καθώς και  της  πρόσθετες υποδομές .
  • να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να μην απαιτούνται εκτεταμένες πρόσθετες εργασίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
  • Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να έχει κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, μετά την 1-1-1985, να είναι πλήρως αποπερατωμένο και να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό και να διαθέτει της απαιτούμενες άνετες εξόδους διαφυγής βάσει του ισχύοντος κανονισμού παθητικής πυροπροστασίας.. Η άδεια πρέπει να έχει χορηγηθεί, ή νομίμως να έχει τροποποιηθεί, με Όρους Δόμησης, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό και οι της γής να επιτρέπουν τη χρήση «εκπαίδευση».
  • Ο φέρων σκελετός του κτιρίου/ων θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Δ/νση Πολεοδομίας στατική μελέτη, για την οποία πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  • Το κτίριο θα  πρέπει  να  πληροί του κανόνες  παθητικής πυροπροστασίας, της προβλέπεται από τη μελέτη, το φάκελο της οικοδομικής άδειας και την κείμενη νομοθεσία
  • Το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του πρέπει να εξασφαλίζουν την προσπέλαση και χρήση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Αναλυτικές προδιαγραφές παρέχονται στο site του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη διεύθυνση https://www.aegean.gr/announcement,  στην κατηγορία «Νέα», καθώς και από την Προϊσταμένη της Περιφ. Δ/νσης Σύρου, κα Γουρνέλου Ελένη (τηλ. 22810-97002).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Σκιάνης

loading...