Μήνυμα του Μητροπολίτη Σύρου και οδηγίες προς τους πιστούς για τον εκκλησιασμό τους

Εὐλογημένοι κάτοικοι των νησιῶν μας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τό ἐφετεινό Πάσχα ἦταν Πάσχα πολλαπλῆς δοκιμασίας γιά ὅλους μας!

Ἀναγκασμένοι νά τηρήσουμε τά ὑπό τοῦ Κράτους ἐπιβληθέντα, σκληρά ὁμολογουμένως μέτρα, τελέσαμε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ, χωρίς τήν φυσική παρουσία σας, γιά πρώτη φορά, ἴσως, στήν δισχιελιετῆ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Βεβαίως, οὐδεμία «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία» δἐν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει τήν ὁμοθυμαδόν λειτουργική σύναξη τῶν πιστῶν στούς Ἱερούς μας Ναούς, οὔτε νοείται Ἐκκλησία καί Θεία Λειτουργία χωρίς την παρουσία καί τή συμμετοχή τους σ’ αὐτές!

Ἐξ ὁρισμοῦ Ἐκκλησία σημαίνει «σύναξη λαοῦ» καί Θεία Λειτουργία «ἔργο λαοῦ»!

Ἄν ἀφαιρεθεῖ ὁ λαός από τήν Ἐκκλησία καί τή Θεία Λειτουργία, τότε ἀναιρεῖται καί καταργεῖται ἡ ὕπαρξή τους, άκόμα καί ὡς λέξεων!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Ελπίδα Γαδ: Το μουσικό αστέρι από την Σύρο πέρασε μία ακόμη φάση στο "The Voice of Greece" (βίντεο)

Δεχθήκαμε, ὅμως, μέ «βαριά καρδιά» νά τηρήσουμε τίς ἐπιταγές τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν ἁρμοδίων Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν, προκειμένου νά ἀποφύγουμε ἐντάσεις καί νά θεωρηθοῦμε ὑπεύθυνοι μιᾶς πιθανῆς περαιτέρω ἐξάπλωσης τῆς πανδημίας, προσφέροντας λαβές καί ἀφορμές στούς πάσης φύσεως, φανερούς καί ἀφανεῖς, ἐκκλησιομάχους.

Ἤδη, ἡ πανδημία ἄρχισε νά ὑποχωρεῖ καί ἡ ζωή μας ἐπανέρχεται σταδιακά στήν ὁμαλότητα.

Συνεπείᾳ τούτου ἀποκαθίσταται βαθμηδόν καί ἡ λειτουργία τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν, καί γιά τήν χρονική περίοδο ἀπό 4ης ἕως 16ης Μαΐου ἐ.ἔ., κατά τήν ὁποία αἴρεται μερικῶς ἡ κρατική ἀπαγόρευση τῆς προσελεύσεως των πιστῶν στούς Ἱερούς Ναούς καί ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία σας μόνο γιά λόγους προσκυνηματικούς καί γιά προσωπική προσευχή.

Πρός τοῦτο:

1) Συνεχίζεται, σύμφωνα μέ ὅσα μέχρι τώρα ἰσχύουν, ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν». Οἱ θύρες τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά ἀνοίγουν μετά τό πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, καί ἔφ ὅσον παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ὥρας, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας θά διενεργεῖται ὁ φυσικός ἀερισμός τοῦ ἱεροῦ χώρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Φαντάροι γιατροί σε Σχοινούσσα, Φολέγανδρο, Άνδρο και Ίο για το «αγροτικό» τους (απόφαση)

2) Στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν θα υπάρχουν σταθμοί ἀντισηπτικῶν/ ἀπολυμαντικῶν, ώστε ὅσοι εἰσέρχεσθε σ’ αὐτούς νά τηρεῖτε ἀπαραίτητα τήν ὑποχρεωτική γιά ὅλους διαδικασία ἀπολυμάνσεως τῶν χεριῶν, ἐνῶ θά ἐφαρμόζεται σύστημα ἐλεγχόμενης ἀναμονῆς τῶν πιστῶν γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί τήν ἐξασφάλιση τῆς ἀπαραίτητης τήρηση τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἑνός καί ἠμίσεως (1,5) μέτρου μεταξύ ὅσων ἀναμένουν.

3) Θά τηρεῖται ἐπαρκής φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνόσω παραμένουν ἀνοικτοί γιά τήν προσέλευση πιστῶν καί συχνή καί σχολαστική καθαριότητα καί τακτική ἀπολύμανση τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στά ὁποῖα παρατηρεῖται συχνή πρόσβαση τῶν πιστῶν, μέ τήν χρήση ἀντισηπτικοῦ διαλύματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κάτω Μάννα, Αζόλιμνο και Αγκαθωπές

4) Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς σας στόν Ἱερό Ναό, μέ προσωπική σας εὐθύνη καί μέριμνα, συνιστᾶται νά φέρετε προστατευτική ὑφασμάτινη μάσκα.

Ἀγαπητοί μου,Στήν Πρόνοια, τήν Φιλανθρωπία καί τήν Ἀγάπη τοῦ Κυρίου πεποιθότες, εὐχόμεθα νά ἀπαλλαγοῦμε πλήρως τοῦ κινδύνου τῆς πανδημίας, ὥστε σύντομα ἐν Ἐκκλησίαις να εὐχαριστήσουμε τόν ἐκ κινδύνων νόσου λοιμικῆς λυτρωσάμενον ἡμᾶς καί νά δοξάσουμε τόν συντρίψαντα τό Κράτος τοῦ ἐχθροῦ καί Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Με Πασχάλιες Ἑόρτιες Πατρικές Εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

   † Ο ΣΥΡΟΥ  ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄