Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης», βάσει της υπ’ αριθμ. 24673/16.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΩΖΡ46ΜΤΛ6-ΔΞ4) απόφασης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής κ. Κ. Θεοδωρόπουλου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», συνολικού προϋπολογισμού 26.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ραμπών και WC στις σχολικές μονάδες:

  • Δημοτικό σχολείο Ποσειδωνίας, 3ο, 4ο και 5ο Δημοτικό σχολείο Ερμούπολης (εξυπηρετούνται και τα Νηπιαγωγεία που συστεγάζονται)
  • Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ερμούπολης και
  • Λύκεια Ερμούπολης.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται σε 500,00€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500,00€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα σημαντικό βήμα στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των συνανθρώπων μας στους χώρους των σχολείων. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατασκευές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

loading...