Οίκος Ναύτου Σύρου: Ενημέρωση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς

Λόγω των έκτακτων μέτρων δημόσιας υγείας και έχοντας υπόψη την αριθ.2841/26-26-03-2020 Απόφαση του Οίκου Ναύτου (ΑΔΑ.:99ΣΧ469ΗΞΞ-ΙΑΜ), η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές Πάσχα 2020 θα καταβληθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανέργων ναυτικών χωρίς την φυσική τους παρουσία.

Πληροφορίες στη σελίδα www.oikosnautou.gr.

Ειδικότερα:

1. α) Όσοι ναυτικοί έλαβαν το Δώρο Χριστουγέννων 2019 και όσοι έχουν επιδοτηθεί με τετράμηνη τακτική ανεργία από 01-04-2020 έως 19-03-2020, τουλάχιστον για τέσσερις μήνες (120 ημέρες), θα λάβουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στον Οίκο Ναύτου, αυτόματα, το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ οι άγαμοι και τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ οι έγγαμοι ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα. Για το λόγο αυτό οι δικαιούχοι θα πρέπει εντός ανατρεπτικής προθεσμίας από 04-05-2020 μέχρι και 31-07-2020 να αποστείλουν ταχυδρομικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

β) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι ναυτικοί οι οποίοι έλαβαν δώρο Χριστουγέννων 2019 και όσοι έχουν επιδοτηθεί με τετράμηνη τακτική ανεργία από 01-04-2019 έως 19-03-2020 αλλά δεν εμπίπτουν σήμερα στις προϋποθέσεις, καθώς θα πρέπει να το γνωρίσουν στον Οίκο Ναύτου με Υπεύθυνη Δήλωση , έως και την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 στο email [email protected] ή (διαζ.) fax 2104296925 & 2104296241. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα αναζητηθεί η επιστροφή των ποσών, κατά περίπτωση ,ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

γ) Όσοι ναυτικοί δεν εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες και είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ,να αποστείλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από Παρασκευή 27/03/2020 μέχρι Μ.Τετάρτη 15/04/2020.

2. Επίσης γνωρίζεται η αυτοδίκαιη παράταση χορήγησης έως 30/06/2020, του ασφαλιστικού δικαιώματος, που λήγει από 16/03/2020, καθώς και όλων των οικονομικών παροχών σε δικαιούχους επιδομάτων χρονίως πασχόντων (οίκοι περίθαλψης, οίκοι ενδιαίτησης και νοσηλείας και τετραπληγίας – παραπληγίας).

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2281082535 (Σημαιοφόρος Λ.Σ ΚΟΥΤΡΑ Φωτεινή & Ανθυπασπιστής Λ.Σ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] & [email protected]).

Σε εξαιρετικά σοβαρές μόνο περιπτώσεις θα πραγματοποιείται αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν προηγηθείσας τηλεφωνικής συνεννόησης.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

loading...