Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του νέου εμπορικού κρπηπιδώματος στο λιμάνι της Ερμούπολης

0

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης πρoέβη στην προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Ερμούπολης», προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», με κωδικό πράξης MIS 5018887 και Χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ-067/1 με Κωδ. Έργου 2018ΕΠ06710030 με πόρους που προέρχονται κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50 % από Εθνικούς πόρους.

Αφορά την κατασκευή κρηπιδώματος, στη συνέχεια του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου και μπροστά από τους υπάρχοντες χερσαίους χώρους στη θέση «Καρνάγιο», όπου υπάρχουν ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες. Το έργο έρχεται σε πλήρη συμβατότητα με το Master Plan του λιμανιού Ερμούπολης, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης από την ΕΣΑΛ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ