Νέα αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανάπτυξης στον Δήμο Μυκόνου

0

Mε σημερινή του απόφασή ο Δήμαρχος Μυκόνου, Κωνσταντίνος Κουκάς, όρισε την Δημοτική Σύμβουλο Ελένη Καλπουρτζή – Κουτσούκου ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου, με διάρκεια έως τις 21/12/2020.

Αρμοδιότητές της θα είναι η εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από τα Τμήματα Διοικητικού και Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο. Ενεργεί όλες τις υποθέσεις που αφορούν θέματα προσωπικού, μεταθέσεις, μετατάξεις, υπηρεσιακές μεταβολές, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις, απολύσεις και εισηγείται αυτές στον Δήμαρχο.

Επίσης, θα είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες σε ότι αφορά προσλήψεις όλου του προσωπικού του Δήμου, θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου και την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.

Επίσης, ορίζεται ευθύνη για την ομαλή υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας της Μυκόνου».

Η νέα Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας και ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.