Μετά το θόρυβο που ξέσπασε και τα δημοσιεύμαυα των τελευταίων ημερών, σχετικά με τα σύννεφα που εμφανίστηκαν στη συνεργασία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και του Ομίλου Mtc Group, η αρμόδια αντιδήμαρχος, Αλίκη Λεονταρίτη, εξέδωσε την παρακάτω διευκρινιστική ανακοίνωση:

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στα Τοπικά Μέσα για τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας υποστήριξης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης σε επίπεδο τουριστικού μάρκετινγκ προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Σύρου, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

• Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, στις 23-5-2019, υπέγραψε σύμβαση με αρ. πρωτ. 10630/23-5-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004998446) με την κ. Παπαδέα Σπυριδούλα, νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας MORE GREECE, και όχι με την MTC Group, όπως επανειλημμένως αναφέρεται στα μέχρι σήμερα δημοσιεύματα.
• Η σύμβαση συνετάχθη βάσει της από 1ης Μαΐου 2019 προσφορά της εταιρείας MORE GREECE, στην οποία καθορίστηκε λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα και το είδος των παραδοτέων.
• Για την παρακολούθηση της σύμβασης ορίστηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου με την 127/2019 απόφαση Αντιδημάρχου 12829/21.06.2019 (ΑΔΑ:6ΥΛ4ΩΗΟ-41Ε), αποτελούμενη από στελέχη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού, αρμόδια για την παρακολούθηση και την παραλαβή των παραδοτέων της ανωτέρω σύμβασης.
• Η Ομάδα Διοίκησης Έργου έχει ως ρόλο την παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό αποτυπώνεται, με στόχο τη διασφάλιση της άρτιας και εμπρόθεσμης υλοποίησης του έργου και την παραγωγή ενός ποιοτικού αποτελέσματος, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου.
• Η ομάδα έργου δεν υπεισέρχεται στην επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων και της αποτελεσματικότητας αυτών, αλλά εξετάζει αν υποβλήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύμβασης.
• Ο Δήμος με τα μέσα που διαθέτει οφείλει να ελέγχει την καλή εκτέλεση της κάθε σύμβασης και την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των σχετικών αναγκών, το δημόσιο συμφέρον και η χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διευκρινίσεις, γίνεται αντιληπτό και ξεκάθαρο ότι όποια παρατήρηση, κριτική, σχόλιο ή άποψη διατυπώνεται από την Ομάδα Διοίκησης Έργου ή την Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού, αναφορικά με το στρατηγικό σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας, δεν γίνεται με επικριτική και κακοπροαίρετη διάθεση ή πρόθεση αμφισβήτησης της εμπειρίας και εξειδίκευσης της εταιρείας, αλλά στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που οφείλει να διέπει τους δύο συμβαλλόμενους για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων προς όφελος της Σύρου και της τοπικής μας κοινωνίας.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού
Αλίκη Λεονταρίτη

loading...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here