Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου προκήρυξε 11 νέες θέσεις εργασίας - Δείτε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

0

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πάρου

Στην προκήρυξη 11 νέων θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προχώρησε ο Δήμος Πάρου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα προχωρήσει στην πρόσληψη 11 ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ΕNTEΚΑ (11) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 140/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018.

Κύρια προσόντα υποψηφίων

  • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής,
  • πτυχίο ή δίπλωµα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης ναυαγοσωστικής σχολής και
  • άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόµενη από οικεία Λιµενική Αρχή.

Προσόντα Α΄ Επικουρίας ( Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.

β) πτυχίο ή δίπλωµα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης ναυαγοσωστικής σχολής και

γ) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή

Εντοπιότητα

1. Προηγούνται οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Πάρου2. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων3. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
  • Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση και τα δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσόντων, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ( για το κώλυµα κατά το άρθρο 8) πιστοποιητικό δηµοτικότητας, βεβαίωση µόνιµης κατοικίας (εφόσον επικαλούνται εντοπιότητα).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Δείτε κι άλλες ανακοινώσεις του Δήμου Πάρου εδώ