Σε αναζήτηση για αγορά κτιρίου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κτίριο για αγορά στην Ερμούπολη αναζητά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκειμένου να καλυφθεί μέρος των κτιριακών αναγκών του Τμήματος της Σύρου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος, έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής

Σε αναζήτηση για αγορά κτιρίου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση την απόφαση της υπ’ αριθ. 6/22.03.2019 συνεδρίασης
του Πρυτανικού Συμβουλίου (θέμα 5.5.) προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα κατάλληλου κτιρίου που θα
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Σύρου, κυρίως σε αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κλπ. και η αγορά του θα
χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-20.

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί σε έρευνα αγοράς και δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απέναντι στους ενδιαφερόμενους.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικά, έως 19/4/2019
(σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου, (οδός
Κωνσταντινουπόλεως 1, Τ.Κ. 84 100) σφραγισμένο φάκελο, υπόψη κας Ελένης Γουρνέλου
(τηλ. Επικοινωνίας : 22810-97002), τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης έως και 15 εκατ. ευρώ σε κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.
2. Περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τίτλου
ιδιοκτησίας και επικαιροποιημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση πολιτικού μηχανικού ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω
σεισμού.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

– να είναι εντός των ορίων της πόλεως Ερμούπολης και κατά το δυνατόν, σε κοντινή
απόσταση, ή/και με εύκολη πρόσβαση, από και προς τα κτίρια του Ιδρύματος.
– να έχει εμβαδόν περί τα 1.000τ.μ. (± 10%)
– να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να μην απαιτούνται εκτεταμένες πρόσθετες
εργασίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
– να έχει κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, να είναι πλήρως αποπερατωμένο, να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό και να διαθέτει τις απαιτούμενες άνετες εξόδους διαφυγής βάσει του ισχύοντος κανονισμού παθητικής πυροπροστασίας. Η άδεια πρέπει να έχει χορηγηθεί, ή νομίμως να έχει τροποποιηθεί,με Όρους Δόμησης, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό και οι χρήσεις γης να επιτρέπουν τη χρήση «εκπαίδευση».
– Ο φέρων σκελετός του κτιρίου/ων θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την
εγκεκριμένη από την Δ/νση Πολεοδομίας στατική μελέτη για την οποία πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
– Το κτίριο θα πρέπει να πληροί του κανόνες παθητικής πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, το φάκελο της οικοδομικής άδειας και την κείμενη νομοθεσία
– Το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του πρέπει να εξασφαλίζουν την προσπέλαση και
χρήση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:  Με διαδικασίες εξπρές η παραχώρηση των παραλιών για ξαπλώστρες και ομπρέλες

Διευκρινήσεις παρέχονται από την κα Γουρνέλου Ελένη (τηλ. 22810-97002).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Χαράλαμπος Σκιάνης