Στρατολογική Υπηρεσία Ερμούπολης: Απογραφή στρατευσίμων

0

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 του 
Ν.3421/05 (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ.Α΄) οι άρρενες Έλληνες που έχουν 
γεννηθεί το έτος 2001 (κλάσεως 2022) έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 2 Ιανουαρίου έως 1 Απριλίου 2019.

Γνωρίζετε ότι οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2001 ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2019 έως και 1 Απριλίου 2019 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας θα πρέπει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν υποχρεωτικά:

  (1)   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

  (2)   Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

  (3)   Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

    (4)  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)