Διευκρινίσεις από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων σχετικά με δημοσίευμα για το υπαίθριο εμπόριο

Σας ενημερώνουμε  όσον αφορά το  άρθρο σας  με τίτλο

« Τέλος το πλανόδιο εμπόριο σε Ερμούπολη, Μύκονο, Πάρο και Νάξο» ότι  είναι  για να είναι πιο ακριβές   και να μην  οδηγηθούν ίσως σε λάθος συμπεράσματα  σε λάθος συμπεράσματα οι αναγνώστες του , πως θα πρέπει να αναγραφτεί   καλύτερα   ως τίτλος το  «Τέλος το πλανόδιο εμπόριο σε Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης, Δημοτική Κοινότητα Μύκονου, Δημοτική Κοινότητα Πάρο και Δημοτική Κοινότητα Νάξου»

Σίγουρα πολλοί αναγνώστες δεν γνωρίζουν (και πιθανόν μπερδευτούν) τα ισχύοντα στο άρθρο 2 του Ν.3852/2010 όπου  το  άρθρο 46 του Ν.4497/13-11-2017 ΦΕΚ Α  και αναλυτικότερα  η  με ΑΔΑ  7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 1/2018 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2018  και  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.» αναφέρουν  πιο αναλυτικά σε σχετικό Πινάκα που παραθέτουμε και παρακάτω  , αφορά τους περιορισμούς άσκησης πλανοδίου εμπορίου  ανάλογα με τον πληθυσμό των Δημοτικών , Τοπικών Κοινοτήτων αλλά και Δήμων της Ελλάδος,  σύμφωνα και με την τελευταία απογραφή ΦΕΚ 698 ΤΒ’ 20-03-2014) που πραγματοποιήθηκε το 2011  .

Πίνακας αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ Πληθυσμού-Απογραφής 2011

Παρακάτω η σχετική Νομοθεσία .

«Άρθρο 2 Ν.3852/2010

Συγκρότηση δήμων

  1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμένων Οργανισμών Τοπικής ΑυτοΔιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.
  2. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
  3. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1.
  4. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες.»

Άρθρο 46 Ν.4497/13-11-2017 ΦΕΚ Α

«ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Γενικά θέματα

  1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου:α) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150)μέτρων από καταστήματα που διαθέτουν ομοειδή προϊόντα και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστημα και στον οικείο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, κατά-ογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 1/2018   (ΑΔΑ  7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ )

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.»

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here