Οι θέσεις του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης 1»

0

Οι θέσεις του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης 1»

Την πρότασή του για το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης 1» που αφορά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης μετά από σχετική κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η πρόταση η οποία ψηφίστηκε είναι η εξής:

Σε συνέχεια του Ψηφίσματος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος της 2-5-2018 και λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», καθώς και την διαλογική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

1)Είναι σύμφωνο με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος κατά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και ιδιαίτερα με την εφαρμογή της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή δημοτικών παρατάξεων που θα έχουν το στοιχείο της αξιοπιστίας και της πλατιάς λαϊκής απήχησης. Τούτο θα επιτευχθεί εφόσον οριστεί ελάχιστο εκλογικό ποσοστό για την εισαγωγή δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογο με τον πληθυσμό του εκάστοτε Δήμου.

2)Κάθε συνδυασμός που θα συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανό αριθμό υποψηφίων τόσο στο κεντρικό ψηφοδέλτιο για το δημοτικό συμβούλιο, όσο και στο σύνολο των κοινοτήτων των εκλογικών περιφερειών του εκάστοτε Δήμου.

3)Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των εδρών που προβλέπονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια, για κάθε συνδυασμό ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων θα πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών ενώ ο μέγιστος αριθμός θα πρέπει να προκύπτει από τον αριθμό των εδρών προσαυξανόμενο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

4)Για τους Δήμους με πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης ενιαίου κεντρικού ψηφοδελτίου σε όλη την επικράτεια και τις εκλογικές περιφέρειες του Δήμου.

5)Η θητεία των δημοτικών συμβουλίων και των συμβουλίων κοινότητας θα πρέπει να παραμείνει πενταετής.

6)Ο προβλεπόμενος αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο, τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού, θα πρέπει να καταργηθεί.

7)Θα πρέπει να προωθηθεί η αποκέντρωση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με την μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση με σκοπό την εξασφάλιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

8)Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός και σαφής διάκριση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του α΄ και του β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης.

9)Η χρηματοδότηση των νησιωτικών δήμων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την νησιωτικότητα, πάνω στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που δεν υπάρχουν ή δεν προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου.

10)Θεωρεί απολύτως απαραίτητη την ύπαρξη του Φο.Δ.Σ.Α. Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, και γενικότερα των νησιωτικών Φο.Δ.Σ.Α., ως διακριτό Νομικό Πρόσωπο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για την ομαλή εξέλιξη των έργων που έχουν προγραμματιστεί, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ, και αιτείται την εξαίρεσή του από το σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας.

11)Θα πρέπει να καταργηθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 178-179 του Σχεδίου Νόμου υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων συγκεκριμένων ειδικοτήτων από διάφορες υπηρεσίες των Δήμων προς τις ΥΔΟΜ, καθώς αυτό θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπολοίπων υπηρεσιών των Δήμων εξαιτίας της μετακίνησης των υπαλλήλων τους.

12)Το «πράσινο» που προστίθεται στο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και  φωτισμού, το οποίο επιβάλλεται υποχρεωτικά σε κάθε ακίνητο με το άρθρο 182 παρ. 1 του Σχεδίου Νόμου, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημοτικών τελών. Κατά συνέπεια θα πρέπει να καταργηθεί κάθε πιθανή δυνητική αύξηση των δημοτικών τελών από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου.

13)Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 106 του Σχεδίου Νόμου και για το Αιγαίο θα έχει έδρα των Πειραιά, θα πρέπει να καταργηθεί και οι αρμοδιότητες αυτής να παραμείνουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς η εφαρμογή αυτών των διατάξεων θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και συναφώς στην ομαλή λειτουργία των Δήμων της χώρας.

Το παρόν Ψήφισμα να επιδοθεί στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από τον Δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης κ. Γεώργιο Μαραγκό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here