Προσλήψεις 47 ατόμων στον Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 47 ατόµων (2 οδηγών και 45 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας διάρκειας δύο µηνών

0

Προσλήψεις 47 ατόμων στον Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη σαράντα επτά (47) ατόµων (2 οδηγών και 45 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 217/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 38387/29-6-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.

  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆ΥΟ (2)
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.

2. Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.

4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους εκτός από τα αποδεικτικά των τυπικών τους προσόντων όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017.

loading...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here