Σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας για την Α’ αίθουσα του Αθλητικού Κέντρου Σύρου

Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που αφορά στην “Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ”Δημήτριος Βικέλας” Κλειστή Αίθουσα Α”, αναμένεται να εγκριθεί στο σημερινό περιφερειακό συμβούλιο.

Ο Προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει κατά το ήμισυ την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης (ήτοι 25.000€). Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 071.9479στ12.

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης αναλαμβάνει την διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, την διαδικασία έγκρισης της Μελέτης από το Αρμόδιο Όργανο καθώς και την χρηματοδότηση κατά το ήμισυ, (ήτοι 25.000,00€).

Αντικείμενο της ΠΣ είναι η σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών για τον έλεγχο της Στατικής Επάρκειας της Α κλειστής Αίθουσας του Αθλητικού Κέντρου.

Αναλυτικότερα Περιλαμβάνονται:

ΦΑΣΗ Α (Προμελέτη)

Αποτύπωση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα (στέγη) και καταγραφή βλαβών. Περιλαμβάνει μετρήσεις αντοχής υλικών (κρουσίμετρο, υπερήχους, εξόλκευση ήλου, ενανθράκωση σκυροδέματος, λήψη δοκιμίων και αποκατάσταση κτλ) αποτύπωση οπλισμών με μαγνητικές μεθόδους, ακτινογράφηση κτλ. εργασίες αποκάλυψης πεδίλων, δείγματα και όσους ελέγχους απαιτηθούν για την πλήρη σύνταξη σχεδίων ξυλοτύπων ανωδομής και θεμελίωσης του κτηρίου.

ΦΑΣΗ Β (Οριστική Μελέτη)

Μελέτη Στατικής Επάρκειας του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης, την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης συνοδευόμενη από Δήλωση Μηχανικών για την επάρκεια ή μη του κτηρίου και την απαίτηση ή όχι ενισχύσεων.

ΦΑΣΗ Γ (Μελέτη Εφαρμογής)

Στατική Μελέτη Ενισχύσεων με πλήρη σχέδια ξυλοτύπων ενισχύσεων, εφόσον απαιτηθεί από την προηγούμενη φάση μελέτης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ή μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν εντοπισθούν, ακόμα και αν το κτίριο προκύψει ως στατικά επαρκές.

ΦΑΣΗ Δ

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την εφαρμογή της μελέτης.

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here