Νομοθεσία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β΄ και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, «η οικονομική επιτροπή … μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου

Με βάση την ανωτέρω νομοθεσία, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20.11.2015 τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το 9μηνο από 1.1 μέχρι 30.9.2015.

Έσοδα 9μήνου

Κατά το ανωτέρω διάστημα ο Δήμος έχει εισπράξει το 71% των τακτικών εσόδων που έχει προϋπολογίσει και αντιστοιχεί σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό κρίνεται ικανοποιητικό καθώς προσεγγίζει το ιδανικό ποσοστό του 75%, που αντιστοιχεί στα ¾ του έτους.

Υστέρηση στα έσοδα εντοπίστηκε στα παρακάτω σημεία:

  • Έσοδα από μισθώματα ακινήτων (ΚΑ 01) όπου έχουν εισπραχθεί 245 χιλιάδες ευρώ, έναντι 399 χιλιάδων ευρώ που αναλογούν στο εννεάμηνο. Οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων ακολουθούν τη συνολική εξέλιξη των μισθώσεων της αγοράς. Το θέμα έχει ήδη συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή και θα επιδιωχθεί αρχικά η ρύθμιση των οφειλομένων ποσών σε συνεννόηση με τους μισθωτές.

  • Έσοδα από τόκους καταθέσεων (ΚΑ 02) καθώς από το 2015, μετά από διαγωνισμό, η τράπεζα πρόσφερε χαμηλότερο επιτόκιο καταθέσεων σε σχέση με το 2014.

  • Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες (ΚΑ 13) όπου μέχρι τη λήξη του εννιαμήνου δεν είχαν αποδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών τα προϋπολογισθέντα ποσά ενώ τα έργα ΕΣΠΑ δεν είχαν την ανάλογη απορρόφηση, μέχρι την 30.9.2015.

  • Επισημαίνεται ότι δεν μας έχει αποδοθεί ούτε ένα ευρώ από τα 445.000 ευρώ που είχαμε προϋπολογίσει σύμφωνα με τις οδηγίες του «Παρατηρητηρίου» και αφορούν την έκτη ετήσια δόση των ΚΑΠ επιχορηγήσεων του άρθρου 27 Ν.3756/2009. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα τεθεί εγγράφως στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συνδρομή της ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ.

Η δήθεν «σοβαρή υστέρηση» των εισπράξεων από ανταποδοτικά τέλη τέθηκε από άγνοια συνδυασμένη με σκοπιμότητα, καθώς κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2015, τα αναμενόμενα έσοδα από δημοτικά τέλη του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε κωδικό εσόδων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – ΠΟΕ (ΚΑ 21), όπως επιτάσσει η νομοθεσία και η οικονομική επιστήμη.

Έτσι στον αντίστοιχο κωδικό ΠΟΕ προκύπτει σημαντική αύξηση των εισπράξεων για το 2015, στα 685.000 €, σε σχέση με 141.000 € το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, λόγω της αλλαγής κωδικοποίησης.

Αυτή η αύξηση αθροίζεται με τα εισπραχθέντα ανταποδοτικά τέλη στον ΚΑ 03 και καλύπτει τη διαφορά σχεδόν στο σύνολό της. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ανταποδοτικά τέλη θα παρουσιαστούν προσεχώς κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έξοδα 9μήνου

Αντίστοιχα στα έξοδα, εντός του 9μήνου δαπανήθηκε το 66% των προϋπολογισθέντων λειτουργικών εξόδων. Το ποσοστό κρίνεται ικανοποιητικό καθώς είναι χαμηλότερο από το «ιδανικό» ποσοστό του 75% και επίσης χαμηλότερο, για λόγους ασφαλείας, από το αντίστοιχο ποσοστό είσπραξης των λειτουργικών εσόδων.

Τρίμηνο ή Εννεάμηνο;

Η μείζονα μειοψηφία, κατά τη συνεδρίαση, διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είχε λάβει τα αντίστοιχα στοιχεία ξεχωριστά για το τρίτο τρίμηνο. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού, υπαινίχθηκε ότι σκοπίμως (!!) αποκρύφτηκε η ξεχωριστή παράθεση των στοιχείων του τρίτου τριμήνου.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει ελάχιστα τη λειτουργία της τοπικής οικονομίας, ξέρει ότι κατά το τρίτο τρίμηνο λόγω της εποχικότητας του τουρισμού, μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται η απασχόληση και «κινείται» περισσότερο χρήμα στην τοπική αγορά, σε σχέση με τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σκοπιμότητα απόκρυψης στοιχείων για ένα κατά κανόνα «καλό» τρίμηνο. Εξάλλου τα επιπλέον στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση μπορούσαν να είχαν ζητηθεί νωρίτερα και να ήταν διαθέσιμα προς συζήτηση.

Επί της ουσίας, ειδικά για το διάστημα του τελευταίου τριμήνου, από 1.7 μέχρι 30.9.2015 εισπράχθηκε το 28% των τακτικών εσόδων που είχαν προϋπολογιστεί και αντιστοιχούν σε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Η επίτευξη της είσπραξης του 28% εντός του γ’ τριμήνου δεν είναι απλώς ικανοποιητική, καθώς υπερβαίνει το αναλογικό ποσοστό του 25%, αλλά εντυπωσιακή καθώς επιτεύχθηκε εν μέσω περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και οικονομικής αστάθειας.

Το αντίστοιχο ποσοστό πληρωμής λειτουργικών εξόδων, για το τρίτο τρίμηνο ανέρχεται σε 23% ή 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό απολύτως ικανοποιητικό και σε ασφαλή αντιστοιχία με τα έσοδα του τριμήνου.

Για λόγους τεκμηρίωσης και πληρότητας του παρόντος, παρατίθεται αναλυτικός πίνακας μετά το τέλος του κειμένου.

Η παραφιλολογία που εκπορεύεται από την άγνοια και την πολιτική σκοπιμότητα περί «προβληματικού» τρίτου τριμήνου πέφτει στο κενό.

Ταμειακά διαθέσιμα

Σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, τα οποία σύμφωνα με τη μειοψηφία είναι «εξαιρετικά χαμηλά» και υπάρχει δήθεν «πρόβλημα ρευστότητας». Έχει ήδη δοθεί η απάντηση ότι τα ταμειακά διαθέσιμα αυξομειώνονται διαρκώς, αναλόγως των ταμειακών ροών και κυρίως του χρόνου απόδοσης σημαντικών εσόδων, όπως τα ανταποδοτικά τέλη από τη ΔΕΗ και των ΚΑΠ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η απάντηση αυτή τεκμηριώνεται από το παρακάτω διάγραμμα που απεικονίζει την ημερήσια διακύμανση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου μας, από την 1.1.2015 μέχρι προχθές:

Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση του ταμειακού υπολοίπου σε ειδικευμένα, ανειδίκευτα και τακτικά:

30/9/2015 20/11/2015
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

129.554,86

287.158,03

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

1.680.722,61

2.335.141,15

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.113.568,07

1.617.793,92

ΣΥΝΟΛΟ

2.923.845,54

4.240.093,10

 

Το ταμειακό υπόλοιπο που αντιστοιχεί στα τακτικά έσοδα κυμαίνεται μεταξύ 1,1 και 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ύψος που υπερβαίνει κατά πολύ τα ελάχιστα όρια ασφαλείας και επιβεβαιώνει τη συνετή διαχείριση.

Υπολογίζοντας τις πληρωμές που θα γίνουν τον επόμενο μήνα και την είσπραξη των προϋπολογισθέντων ΚΑΠ, εκτιμάται ότι το ταμειακό υπόλοιπο στο τέλος του έτους θα καταλήξει πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Συμπεράσματα

Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι εισπράξεις τακτικών εσόδων του Δήμου βρίσκονται σε ασφαλή αντιστοιχία με της πληρωμές λειτουργικών εξόδων. Η παρατηρούμενη υστέρηση στις εισπράξεις μισθωμάτων και επιχορηγήσεων από την κεντρική κυβέρνηση μας προβληματίζουν αλλά δεν δημιουργούν πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Γιώργος Ι. Παπαμανώλης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ( 01.07.15 – 30.09.15)

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

%

 

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

12.018.859,69

3.249.490,97

27%

3.308.140,05

28%

102%

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

370.512,73

35.478,15

10%

104.348,00

28%

294%

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

90.470,00

30.985,24

34%

30.985,24

34%

100%

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

2.360.056,05

583.061,91

25%

567.819,32

24%

97%

04

Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παρ.υπηρεσιών

813.757,97

224.978,49

28%

228.485,11

28%

102%

05

Φόροι και εισφορές

248.474,62

79.712,30

32%

81.227,50

33%

102%

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις

8.054.835,82

2.288.292,53

28%

2.288.292,53

28%

100%

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

80.752,50

6.982,35

9%

6.982,35

9%

100%

1

Έκτακτα έσοδα

7.532.030,49

516.296,59

7%

505.702,02

7%

98%

11

Έσοδα από την εκποίηση περιουσίας

0,00

0,00

 

0,00

 

 

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

557.743,08

41.933,86

8%

41.933,86

8%

100%

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

6.807.284,33

364.699,63

5%

364.699,63

5%

100%

14

Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες

0,00

24.000,00

 

24.000,00

 

100%

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

83.003,08

39.899,14

48%

39.832,21

48%

100%

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

84.000,00

45.763,96

54%

35.236,32

42%

77%

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

883.558,59

59.956,65

7%

25.168,47

3%

42%

21

Τακτικά έσοδα

778.310,87

14.166,43

2%

19.225,97

2%

136%

22

Έκτακτα έσοδα

105.247,72

45.790,22

44%

5.942,50

6%

13%

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

2.259.838,16

-8.268,12

0%

26.218,09

1%

-317%

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

 

0,00

 

 

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

2.259.838,16

-8.268,12

0%

26.218,09

1%

-317%

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

2.151.053,80

521.098,01

24%

518.967,86

24%

100%

41

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου

2.025.700,00

502.608,73

25%

502.632,62

25%

100%

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

125.353,80

18.489,28

15%

16.335,24

13%

88%

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους

3.727.567,34

0,00

0%

0,00

0%

 

 

Σύνολα εσόδων

28.572.908,07

4.338.574,10

15%

4.384.196,49

15%

101%

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Τιμολ/ντα

%

Πληρωθέντα

%

%

 

1

3

3/1

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

14.801.152,02

2.993.838,89

20%

3.449.673,16

23%

115%

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.424.533,65

1.220.828,41

23%

1.208.875,52

22%

99%

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.062.462,02

377.004,99

35%

149.576,27

14%

40%

62

Παροχές τρίτων

1.147.976,07

139.134,07

12%

125.412,39

11%

90%

63

Φόροι – τέλη

158.836,63

2.022,88

1%

2.306,88

1%

114%

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

688.615,05

169.493,02

25%

133.832,61

19%

79%

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

96.343,16

40.877,42

42%

41.375,21

43%

101%

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

726.309,01

126.844,91

17%

98.127,76

14%

77%

67

Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους

5.477.556,43

915.323,19

17%

1.687.856,52

31%

184%

68

Λοιπά Έξοδα

18.520,00

2.310,00

12%

2.310,00

12%

100%

7

Επενδύσεις

8.724.936,10

440.103,79

5%

537.562,29

6%

122%

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

557.048,50

31.400,70

6%

21.136,14

4%

67%

73

Έργα

7.134.623,13

408.256,14

6%

509.819,80

7%

125%

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

1.033.264,47

446,95

0%

6.606,35

1%

1478%

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

 

0,00

 

 

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

4.988.168,37

25.783,86

1%

619.734,92

12%

2404%

81

Πληρμές Π.Ο.Ε.

802.055,07

886,82

0%

106.256,08

13%

11982%

82

Αποδόσεις

2.146.205,77

24.897,04

1%

513.478,84

24%

2062%

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

2.039.907,53

0,00

0%

0,00

0%

 

9

Αποθεματικό

58.651,58

0,00

0%

0,00

0%

 

 

Σύνολα δαπανών

28.572.908,07

3.459.726,54

12%

4.606.970,37

16%

133%

 

loading...

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here